x
 

Giấy 70g A4 Smartist

Sản Phẩm mới Giấy thùng, nhập khẩu, chung hãng Double A Độ trắng 90%, Chất lượng vượt trội